„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 2014 – nabór wniosków

a0001Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2014 roku. Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi.

Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno – ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

Beneficjent: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska. Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
1. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł,
2. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
3. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.
4. Projekt może być realizowany tylko w jednym etapie.
5. Za zakończenie realizacji zadania / projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
6. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 7 listopada 2014 roku.
7. Zadanie może być realizowane wyłącznie przez Gminę, nie ma możliwości przekazania realizacji zadania jednostkom organizacyjnym Gminy na mocy porozumienia bądź innych ustaleń (tj. jednostkom organizacyjnym Gminy nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom prawnym utworzonym przez gminę).
8. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie Gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
9. W przypadku realizacji zadań dotyczących bibliotek zlokalizowanych na obszarach wiejskich wymagane jest, aby zakup księgozbioru stanowił minimum 5% wartości projektu.

Termin naboru: od 3 lutego do 28 lutego 2014 roku.

Osobami do kontaktu są: Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl, Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl oraz Patrycja Rewers, email: patrycja.rewers@umwd.pl; tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32

[UMWD]

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.