Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku. Termin naboru: od 27 stycznia do 24 lutego 2022 roku.

wies

Wnioski należy składać:
– osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14, 50 – 411 Wrocław (na kopercie należy umieścić dopisek z nazwą konkursu, tj. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”)
– za pośrednictwem ePUAP

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno – ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

Należy szczegółowo zapoznać się z zasadami konkursu oraz instrukcją wypełniania wniosku, które zostały uzupełnione o dodatkowe zapisy:
1. Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska lub miejsko – wiejska.
2. Projekt nie może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub innych środków budżetu województwa.
3. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć 40 000 zł.
4. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
5. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, który będzie dotyczył jednego zakresu działania.
6. Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
7. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa 30 września 2022 roku.
8. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu (wnioski o aneksowanie umowy) należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania, tj. do 16 września 2022 roku.
9. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
10. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów w ramach I i II uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku, gdy po II uzupełnieniach wniosek o przyznanie pomocy będzie nieprawidłowy i/lub niekompletny, zostanie odrzucony ze względów formalnych.
11. W ramach zakresów projektu beneficjenci mogą realizować dodatkowo:
– zagospodarowanie terenów zielonych;
– wykonanie, remont lub budowę zbiornika do gromadzenia wód opadowych, który umożliwia ponowne jej wykorzystanie
12. Beneficjent konkursu jest zobowiązany do promocji projektu poprzez zamontowanie tablicy informacyjnej oraz umieszczenie informacji na stronie gminy o realizacji projektu oraz współfinansowaniu z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: odw@dolnyslask.pl lub z następującymi osobami:

– Łukasz Kukulski, e-mail: lukasz.kukulski@umwd.pl
– Marta Pasierska, e-mail: marta.pasierska@umwd.pl
– Magdalena Hutta-Kowalska, e-mail: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl

Telefon: 71 770 44 70, 71 776 98 31, 71 776 96 32

Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała Nr 4841/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2022 r.
2. Zasady dofinansowania projektów w konkursie.
3. Wzór wniosku o przyznanie pomocy.
4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach konkursu.
5. Wzór zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 1).
6. Oświadczenie – wpis do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi (załącznik opcjonalny do wykorzystania).
7. Oświadczenie – wykonanie zbiornika do gromadzenia wód opadowych w ramach projektu (załącznik opcjonalny do wykorzystania).
8. Oświadczenie – realizacja zagospodarowania terenów zielonych w ramach projektu (załącznik opcjonalny do wykorzystania).
9. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy na 2022 rok.
10. Wzór tablicy informacyjnej.

[umwd.dolnyslask.pl]

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.