10. edycja konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

a0001

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku. Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi.

Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno – ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

Główne zasady konkursu:

  1. Beneficjentem pomocy może być gmina wiejska bądź miejsko-wiejska.
  2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł,
  3. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
  4. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.
  5. Projekt może być realizowany tylko w jednym etapie.
  6. Za zakończenie realizacji zadania / projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
  7. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 4 listopada 2016 roku.
  8. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie Gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
  9. W przypadku realizacji zadań dotyczących bibliotek zlokalizowanych na obszarach wiejskich wymagane jest, aby zakup księgozbioru stanowił minimum 5% wartości projektu.

Termin naboru: od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku.

Wniosek należy sporządzić na wzorze udostępnionym poniżej.

Prosimy o przesyłanie wniosków również w wersji elektronicznej.

Osobami do kontaktu są: Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pltel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32.

Dokumenty do pobrania:
1. Zasady ubiegania się o wsparcie
2. Wzór wniosku o dofinansowanie
3. Instrukcja do wniosku
4. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2016 r.

5. Uchwała nr nr 1672/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2016 r.

[UMWD]

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.